REGULAMIN PRZEDSZKOLA

"BAJKOWA KRAINA"

W TŁUCHOWIE


 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie

 2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie ze Statutem Przedszkola.

 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 16.00.

 4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00 - 13:00

 5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola, dostępny na stronie Internetowej przedszkola.

 6. Rodzice dzieci z grupy "Smerfy" zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci wg.planu realizowanych zajęć

 7. Rodzice dzieci z grupy "Puchatki" zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 8.30 i odbierania:
  poniedziałek, środa, czwartek - do godz 13.00
  wtorek, piątek - do godz. 13.30.

 8. Rodzice dzieci 5 i 6 -letnich, dojeżdżających do przedszkola autobusem są zobowiązani przyprowadzać dzieci do autobusu rano i odbierania dzieci z autobusu po południu, w godzinach ustalonych na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu.

 9. Nieodebranie dziecka z autobusu przez rodzica, opiekuna prawnego, osoby upoważnionej na piśmie spowoduje powrót dziecka do przedszkola.

 10. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym

 11. Nieodebranie dziecka do godziny 16.00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.

 12. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka , rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora przedszkola.

 13. Rodzice zobowiązani są do regularnych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do5 dnia każdego miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłaty naliczane są ustawowe odsetki.

 14. Zajęcia dodatkowo organizowane są zgodnie z potrzebami rodziców z uwzględnieniem organizacji pracy przedszkola

 15. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora przed rozpoczęciem następnego miesiąca którego ma dotyczyć zmiana

 16. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców pracująca w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

 17. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi

 18. Ze względu na prowadzone w przedszkolu codzienne zajęcia ruchowe, a co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii a w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków. bransoletek, pierścionków itp .

 19. W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków. Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie

 20. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu

 21. Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się /bez pośpieszania dziecka/. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych

 22. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologiczno ? pedagogicznej, w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz rozwijających uzdolnienia dzieci.

 23. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.

 24. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.

 25. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.

 26. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.

 27. Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego.

 28. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

 29. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.

Dyrektor przedszkola przyjmuje rodziców:

poniedziałek: 8.00 ? 9.00

środa: 8.00 - 9.00 i 15.00-16.00

piątek: 8.00-9.00


Nauczyciele wychowawcy przyjmują rodziców od poniedziałku do piątku bezpośrednio po zakończeniu zajęć z dziećmi.


Ostatnia aktualizacja artykułu: 10.10.2016 r.

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.