Przedszkole Publiczne "Bajkowa Kraina"

Procedura bezpieczeństwa w związku

z umożliwieniem zajęć opiekuńczych w czasie pandemii COVID-19

w Przedszkolu Publicznym
„Bajkowa Kraina” w Tłuchowie


Tłuchowo, 05.05.2020
Podstawa prawna:
Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. oraz Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2020 r.
§ 1
Cel i przedmiot procedury
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w związku
z umożliwieniem zajęć opiekuńczych w czasie pandemii.
2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania w czasie organizacji zajęć opiekuńczych w placówce oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej.
§ 2
Zasady profilaktyki
1. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe bez objawów chorobowych. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie będzie mogło pozostać w placówce, rodzic ma obowiązek zabrania dziecka do domu
i skontaktowania się z lekarzem!
2. W grupie może przebywać do 9 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
3. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
4. Dyrektor wprowadza:
- obowiązek zapoznania i stosowania do procedury;
- zakaz przynoszenia zabawek i niepotrzebnych przedmiotów;
- rezygnacje z mycia zębów w placówce;
- ogranicza przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki)
- zachowanie dodatkowych środków ostrożności i ograniczeń bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz,
- przy wejściu do budynku bezwzględnie umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk
i zobligowanie wszystkich dorosłych do korzystania z niego;
- zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki na usta i nos , ewentualnie przyłbice; a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka)
- dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone w miejscach niedostępnych dla dzieci;
- w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych umieszczenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje;
- należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet
- wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup, tak aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie;
- codzienną dezynfekcję sprzętu na placu zabaw i po każdej grupie
- monitorowanie codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów
w salach i w pomieszczeniach przygotowywania posiłków, klawiatury, włączników;
- po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć
i zdezynfekować;
- wyznacza pomieszczenie, wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych;
- ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami (aktualne numery telefonów);
- zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
- zakaz organizowania wyjść poza teren placówki;
- nakaz usunięcia z sal przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować;

Nauczyciel/ opiekun:

- zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych wprowadzonych przez dyrektora;
- wyjaśnia dzieciom, jakie zasady w instytucji obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone;
- przekazuje komunikat w formie pozytywnej, aby wytworzyć u dzieci poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku;
- wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę;
- zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce,
- unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu;
- opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
- jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w wyznaczonym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.


Pracownik obsługi:

- zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych wprowadzonych przez dyrektora;
- nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi;
- zobligowany jest do monitorowania prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach;
- codziennego dezynfekowania sprzętu na placu zabaw i po każdej grupie przedszkolnej
- przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Pracownik kuchni:
- zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych wprowadzonych przez dyrektora;
- przestrzega zasad szczególnej ostrożności dotyczących zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracya jeśli to niemożliwe
– środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. Wielorazowe naczynia
i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600C lub je wyparzać;

Rodzic/ opiekun:

- przestrzega procedur i harmonogramów obowiązujących w placówce;
- przyprowadza dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych;
- nie wchodzi na teren placówki, przekazuje dziecko pod opiekę przy drzwiach wejściowych wyznaczonemu pracownikowi;
- przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola sprawdzi dziecku temperaturę.
- nie posyła do placówki dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji;
- wyjaśnia dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów;
- przygotowuje kanapki, owoce dla dziecka w jednorazowych torebkach śniadaniowych;
- regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;
- zaopatruje swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
- bierze odpowiedzialność za decyzję przyprowadzania dziecka do przedszkola.

§ 6

Pozostałe regulacje

1. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb
medycznych.
2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i
opiekunów prawnych dzieci.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia

choroby koronawirusowej COVID-19

w Przedszkolu Publicznym

„Bajkowa Kraina”

w Tłuchowie


Tłuchowo, 05.05.2020r.


Podstawa prawna:

Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. oraz Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2020 r.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. 1.Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia występowania w placówce choroby zakaźnej oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się osób zdrowych.
 2. 2.Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem lub pracownikiem przedszkola potencjalnie chorym oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej.

§ 2

Zasady profilaktyki zdrowotnej

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić tylko zdrowe osoby. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną w Lipnie 54 287 32 24 , oddziałem zakaźnym w Toruniu 566 795 527, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przedszkolu umieszcza się w widocznym miejscu numery telefonów wymienionych w § 2 pkt. 1

§ 3

Pomieszczenie na odizolowanie osoby


 1. W przedszkolu funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osob
 2. y, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (izolatka). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy przedszkola.
 3. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika


 1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 niezwłocznie informuje o tym dyrektora i udaje się do izolatki.
 2. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela dyrektor zapewnia opiekę dzieciom jednocześnie wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci.
 3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Należy się ściśle stosować do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Obszar w którym przebywał i poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

§5

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka


 1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora przedszkola o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach.
 1. 2.Dyrektor wyznacza pracownika przedszkola z którym dziecko udaje się do izolatki.
 2. 3.Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.
 1. Osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę (jeśli ma więcej niż 4 lata) i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwoła.
 2. Dyrektor przedszkola w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką ZOZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania, w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką przedszkola. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.
 3. W przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112.
 4. Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach.
 5. Po przyjeździe rodziców do przedszkola opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępują zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 6. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u dziecka lub pracownika zalecany okres izolacji wskazuje lekarz. Rodzice dziecka lub pracownik przedszkola mają obowiązek, zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zastosowania się do wydanych nakazów i wskazań leczniczych.
 7. Pracownicy przedszkola i rodzice sprawujący pieczę nad chorym lub podejrzanym o chorobę zakaźną dzieckiem zobowiązani są do szczególnego sposobu postępowania zapobiegającego szerzeniu się zachorowań na COVID-19. Za nieprzestrzeganie wskazań leczniczych i nie wypełnienie określonych przepisami obowiązków ponoszą osobiście odpowiedzialność. Niedopełnienie ich jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny albo karze nagany.
 8. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 9. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i wspólnie może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego w sprawie. Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia przedszkola na jeden dzień.
 10. Decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem przedszkola powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 6

Pozostałe regulacje


 1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów choroby COVID-19 dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach przedszkolnych w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.
 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.